UBBO ENNINGA


Ouroboros. 2008, tin, 7x3x3 cm 1/18 >