UBBO ENNINGA


Ouroboros I - III. 2007, tin, Ø ca.25-40 cm < 4/18 >