Mento. 1997, tin, plaster, iron, 40 cm high < 10/18 >